abiarazi

General
  • es iniciar
  • fr commencer
  • en start
  • de anfangen; beginnen; starten
  • zh 启动,开始
General
sin. martxan jarri; abian jartze
  • es puesta en marcha
  • fr mise en marche
  • en starting
  • de Start; Beginn; Aufnahme
  • zh 开始