histograma

General, Management systems
  • eu histograma; barra-diagrama
  • fr histogramme; diagramme à barres; graphique à barres
  • en histogram; bar chart; bar graph
  • de Säulendiagramm; Histogramm
  • zh 条形图; 条形图; 直方图; 频率直方图; 直方图 (TDB)